fbpx

תקנון לוואטסאפ

השימוש באפליקצית הוואטסאפ לצורך קבלת שירות מבז פיננסים נעשה על פי רצונו של הלקוח בלבד, והלקוח נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש כאמור. השימוש באפליקציה הינו בהתאם לתנאי השימוש של וואטסאפ. האפליקציה אינה מופעלת על ידי בז פיננסים אלא על ידי אחרים, בז פיננסים אינה שולטת בה, איננה מפקחת עליה ואינה ממליצה על השימוש בה. העובדה שבז פיננסים מאפשרת קבלת שירות באמצעות אפליקצית הווטסאפ אינה מהווה ערובה לאמינותה, לעדכניותה, לחוקיותה, ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולה. מסיבה זו בז פיננסים אינה נושאת באחריות כלשהי לשימוש באפליקצית הוואטסאפ ו/או לשירותים השונים המוצעים בה ו/או לתכנים המופיעים בה ולכל תוצאה שתיגרם בשל השימוש באפליקציה ו/או הסתמכות עליה. בז פיננסים לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באפליקציה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית. בז פיננסים רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירות באפליקציה לפי שיקול דעתה הבלעדי. לידיעתך, המידע שיועבר אודותיך באמצעות אפליקצית הוואטסאפ, הן על ידך והן על ידי בז פיננסים, עשוי לכלול מידע אישי רגיש והוא עשוי להישמר גם בידי וואטסאפ ו/או מי מטעמה. השימוש בשירות מהווה את הסכמתך לחלוק מידע אישי הקיים בבז פיננסים אודותיך עם וואטסאפ ולהעביר מידע עליך באמצעות האפליקציה, לרבות מידע אישי רגיש, וכן לאשר את שמירת המידע אודותיך בידי וואטסאפ, על כל הכרוך בכך. כמובן שתוכל בכל עת לחדול מקבלת השירות באמצעות האפליקציה.

תפריט נגישות

Call Now Button
× צור איתנו קשר